Pripremite se za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.) te niz podzakonskih akata koji proizlaze temeljem Zakona, uređuju jedan spektar različitih tehničkih mjera koje čine srž područja zaštite od požara. Zaštita od požara je interdisciplinarno te usko specijalizirano područje znanosti. Osnovni korak u određivanju mjera zaštite od požara jest izrada procjene ugroženosti. Procjenu ugroženosti čini postupak utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera, prema odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94.).

Mjere zaštite od požara kao i obveza polaganja stručnog ispita iz područja zaštite od požara prvenstveno ovisi o razvrstanosti građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94.), što čini iduću razinu u definiranju obima mjera zaštite od požara, a iz kojih proizlazi obveza polaganja stručnog ispita.

Građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara. Vlasnici, korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara. Vlasnici, korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Na temelju odredaba članka 20. stavka 8. i 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10.) obveza je polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva unutarnjih poslova. Razlikuju se dvije vrste stručnih ispita u području zaštite od požara kod poslodavca i to: stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara, te stručni ispit djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Stručni ispiti se polažu prema odredbama i programu Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara NN 141/11.). Za pristup kao i prijavi stručnog ispita ključan je stupanj obrazovanja kandidata ovisno za koju vrstu se polaže stručni ispit.

Savladajte sva potrebna znanja kroz pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara, te uz jednokratni trošak regulirajte zakonsku obvezu!

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.), te Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11.) uređuju način i uvjete polaganja stručnih ispita: za djelatnike službe zaštite od požara, te djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Stručni ispit iz zaštite od požara sastoji se od: pisanog dijela (zadaće) i usmenog dijela.

Pisani dio sadrži praktična pitanja iz programa za koji se kandidat prijavljuje. Kandidat pristupa usmenom dijelu ispita ukoliko je zadaća ocijenjena ocjenom „zadovoljava“. Ispitna pitanja na usmenom dijelu ispita sastoje se iz svih područja utvrđenih programom stručnog ispita za koji se kandidat prijavio.

Stručni ispit polaže se prema programu koji čini sastavni dio Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara NN 141/11., seminarom će biti obuhvaćene teme iz programa i to kako slijede:

 • normativno uređenje zaštite od požara
 • požarno-preventivne mjere
 • teorija procesa gorenja i gašenja
 • sustavi za dojavu i gašenje požara
 • kaznenopravne i prekršajne sankcije

Obim detaljne razrade svake od navedenih tema ovisi na koju vrstu stručnog ispita se kandidat upućuje, odnosno koje su obveze prema odredbama Zakona o zaštiti od požara NN 92/10.) te podzakonskih akata.

Cijena osnovnog seminara iznosi: 1600,00 kn + PDV 
990,00 kn + PDV za prijave do 31. ožujka 2017.

Trajanje: 9 školskih sati

Potvrda: Algebrina potvrda o odslušanom seminaru

Uključeno u cijenu:

 • Predavanja prema planu u učionici
 • Svi potrebni nastavni materijali s uključenim aktualnim propisima
 • Priručnik: Priprema za polaganje stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara i djelatnika službe zaštite od požara zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Plan rada:

Termin Tema
08:00 – 08:15 Prijava polaznika
08:15 – 09:00 Požarno-preventivne mjere
09:00 – 09:45 Teorija procesa gorenja i gašenja
09:45 – 10:00 Pauza za kavu
10:00 – 11:00 Sustavi za dojavu i gašenje požara
11:00 – 12:00 Specifičnosti u djelatnosti poslodavca polaznika te u obavljanju poslova zaštite od požara
12:00 – 12:30 Pauza za ručak
12:30 – 14:00 Normativno uređenje zaštite od požara
14:00 – 15:00 Kaznenopravne i prekršajne sankcije
15:00 – 15:15 Pauza za kavu
15:15 – 16:00 Postupak prijave i polaganja stručnog ispita – prikaz primjera stručnog ispita s pitanjima – rasprava polaznika

Termini održavanja:

ZAGREB: 06.05.2017 – Ilica 242

Što ćete naučiti?

Po završetku seminara polaznici će biti osposobljeni za polaganje stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara ili polaganje stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Uz to, polaznici će nakon polaganja stručnog ispita biti osposobljeni samostalno raditi u službi zaštite od požara i obavljati poslove zaštite od požara.

Rezervirajte mjesto u učionici

Kakva pitanja možete očekivati na ispitu?

Pismeni dio

Opišite sve propisane mjere zaštite od požara i eksplozija koje se provode u uporabi objekta javne namjene (npr. kao što su škole i centri za odgoj i obrazovanje, muzeji, domovi umirovljenika, kazališta, hoteli, fakulteti, trgovački centri i slični objekti) u kojima boravi ili se okuplja veći broj osoba, s posebnim naglaskom na:

 • Izradu općih akata iz područja zaštite od požara,
 • Izradu planova evakuacije,
 • Održavanje i izvedba putova za evakuaciju,
 • Održavanje električnih, plinskih i drugih instalacija i uređaja koji su ugrađeni u objektima,
 • Održavanje i uporabu kotlovnica s plinskim ili drugim gorivom,
 • Osposobljavanje i upoznavanje zaposlenika s mjerama zaštite od požara.

Usmeni dio

1. Normativno reguliranje zaštite od požara

 • Obveze II. b kategorije
 • Procjena ugroženosti
 • Opći akt
 • Stabilni sustavi

2. Požarno-preventivne mjere

 • Požarno opterećenje  i Ukupno požarno opterećenje
 • Periodično ispitivanje elektroinstalacija / Periodično ispitivanje stabilnih sustava za gašenje
 • Tipovi ispitivanja vatrogasnih aparata

3. Teorija procesa gorenja i gašenja

 • Gašenje prašina
 • Explozija, DGE, PE
 • Samozapaljenje
 • Temeljni zakon kemije o održavanju mase

4. Sustavi za dojavu i gašenje požara

 • Dijelovi stabilnog sustava za dojavu požara
 • Vrste stabilnog sustava za gašenje požara
 • Hidrantska mreža za gašenje požara

5. Kaznenopravne i prekršajne sankcije

 • Prekšaji propisani Zakonom o zaštiti od požara
 • Sankcija za izazivanje požara
 • Kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

Uvjeti za polaganje stručnog ispita iz zaštite od požara:

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.)

Djelatnik službe za zaštitu od požara mora imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkog smjera.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

Komparaciju programa stručnog ispita djelatnika službe za zaštitu od požara te djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara možete pogledati ovdje:

Koje teme obuhvaća program stručnog ispita:

Program stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara, te program stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, obuhvaća sljedeće teme: normativno uređenje zaštite od požara, požarno-preventivne mjere, teorija procesa gorenja i gašenja, sustavi za dojavu i gašenje požara, kaznenopravne i prekršajne sankcije.

Rezervirajte mjesto u učionici